{{locale("BACK")}}
{{passString}}
{{type.count}}
{{locale(type.text)}}
{{locale(type.desc)}}
{{locale("AT_ANY_TIME")}}
{{locale("IN_THE_MORNING")}} [00:01-10:00]
{{locale("IN_THE_AFTERNOON")}} [10:01-16:00]
{{locale("IN_THE_EVENING")}} [16:01-23:59]
{{locale("AT_ANY_TIME")}}
{{locale("IN_THE_MORNING")}} [00:01-10:00]
{{locale("IN_THE_AFTERNOON")}} [10:01-16:00]
{{locale("IN_THE_EVENING")}} [16:01-23:59]
{{locale("AT_ANY_TIME")}}
{{locale("IN_THE_MORNING")}} [00:01-10:00]
{{locale("IN_THE_AFTERNOON")}} [10:01-16:00]
{{locale("IN_THE_EVENING")}} [16:01-23:59]
{{locale("REMOVE_LEG")}}
{{locale("FORM_CLASS_ANY")}}
{{locale("FORM_CLASS_E")}}
{{locale("FORM_CLASS_W")}}
{{locale("FORM_CLASS_B")}}
{{locale("FORM_CLASS_F")}}
{{locale("FORM_CLASS_P")}}
{{allAirCompanies}}
{{locale("BY_EXACT_DATE")}}
±1 {{locale("DAY")}}
±2 {{locale("DAYS")}}
±3 {{locale("DAYS")}}
{{locale("CLEAR_ALL")}}
Меню Затваряне

Човешки ресурси в туризма

Човешки ресурси в туризма в България:Туризмът е индустрия, предоставяща услуги. Той принадлежи към обслужващия сектор на стопанството. Влиянието му върху заетостта на работната сила е значително, той като освен пряко създава и косвено много работни места свързани с него отрасли(транспорт,строителство,промишленост и др).

Човешки ресурси в туризма в България
Човешки ресурси в туризма в България

Туризъм и услуги от хора за потребителиКато потребители и предоставящи услуги,хората в туризма са неделима част от отношенията в системата на услугите. При това психологическите фактори са важни за успеха на прозводството и продажбата им. Затова те са обект на задълбочени проучвания.

Човешки ресурси в туризма

Човешки ресурси в туризма в България

Установено е,че купувачите изпитват по-голямо чувство за несигурност и риск при покупка на услуги, отколкото при купуването на стоки. Туризмът предоставя услуги, създадени от хора и предназначени за хора.
Това налага подбор на човешките ресурси да се прави прецизно, отговарящи на следните особености.

Роля на човешкия фактор в отрасъла потребители обслужване
Особености на човешките ресурси в отрасъла:
а) всички туристи са субекти с индивидуални ценности, култура, нагласа, темперамент и др. Понякога е
доста трудно тяхното поведение да бъде предвидено и това внася динамичен елемент във
взаимоотношенията Служител-Турист.

б) качеството на туристическия продукт е изключително зависимо от човешкия фактор по цялата верига на неговото производство,доставка,потребление. Определянето на нивото на качеството също до голяма степен зависи от оценки на потребителите.

в) в повечето туристически продукти хората са включени като част от средата и преживяванията. Посещение в селски къщи и увеселителни паркове,анимационни програми др. За преживяванията и впечатленията на туристите от първостепенно значение е човешкия контакт, който оформя крайните оценки на продукта.Хората в туристическите организации са техният най-ценен ресурс. Чрез тях се реализира управлението на другите организационни ресурси.Те осигуряват видимата и невидимата страна на услугите (настроение, комфорт, емоции…). От тях зависи спечелването на туристите като лоялни клиенти. В туристическата индустрия успешните взаимоотношения турист-служител са тези, при които и двете страни остават доволни от потребената услуга, удовлетворени от съвместните действия и професионализъм на служителя.

Система за обучение на човешките ресурси в туризма би могло да се разглежда в три посоки:

-обучение от страна на държавата
-обучение от страна на фирмите
-обучение индивидуално

Обучението, като приоритет на държавата, намира място в определянето целите, учебните планове, специализирани учебни заведения – средни и висши училища изучаващи специалност Туризъм. Професионалното образувание на ниско квалифицираната работна ръка става в различни школи, курсове, след което може да се надгражда в колежи и университети. Фирменото обучение обхваща правилната организация, възможности за ротация на кадрите, отговорност към колегите, коректност.

Грижата за персонала създава възможно най-добрата среда, мотивираща го да се грижи за туристите. Обучението е и приоритет на самия индивид и се подчинява на философията за учене през целия живот. Осъзнатата необходимост от постоянно самоусъвършенстване, поддържане на актуални знания и умения са основни фактори каращи хората да не спират да учат. Това повишава възможността от конкурентноспособност на пазара.

Човешки ресурси в туризма в България

Човешките ресурси са крайъгълен камък в туризма, тъй като те играят важна роля във всеки аспект от индустрията. От създаването на туристически продукти до приемането на гостите и доставянето на услуги, човешките ресурси са от съществено значение за успеха на туристическите дейности.

Една от най-важните функции на човешките ресурси в туризма е да се грижат за управлението на персонала. Това включва набиране, обучение, оценка и мотивиране на служителите в индустрията, за да се осигури висококачествено обслужване на гостите и да се поддържа конкурентоспособността на бизнеса.

Освен това, човешките ресурси в туризма са отговорни за създаването на работни места и подпомагането на местната икономика. Те играят важна роля в развитието на местния туризъм, като създават нови възможности за заетост и инвестиции.

В контекста на туризма, управлението на човешките ресурси трябва да се фокусира върху създаването на стимулираща работна среда, в която служителите могат да се развиват и да се чувстват мотивирани да предоставят висококачествено обслужване на гостите. Това може да бъде постигнато чрез създаване на програми за обучение и развитие на персонала, осигуряване на конкурентно възнаграждение и предоставяне на възможности за напредък в кариерата.

В заключение, човешките ресурси са ключов елемент за успешното функциониране на туризма и трябва да бъдат управлявани ефективно, за да се постигнат най-добрите резултати в индустрията.

Основни изисквания свързани с подбора на персонал в туризма

Подборът на персонал в туризма е критичен процес, който трябва да се извършва с голяма внимателност и внимание към детайлите. Основните изисквания, свързани с подбора на персонал в туризма, са следните:

Професионални квалификации

кандидатите трябва да имат необходимите професионални квалификации за работата, за която кандидатстват. Това включва образование, опит и сертификати, когато е приложимо.

Езикови умения

в туризма е много важно персоналът да има добри езикови умения, особено ако работата включва обслужване на международни гости. Кандидатите трябва да могат да комуникират на поне един чужд език, който е важен за тяхната работа.

Комуникативни умения

персоналът в туризма трябва да има добри комуникативни умения, за да могат да комуникират ефективно с гостите и колегите си.

Способност за работа в екип

туризмът включва работа в екип, за да се осигури гладкото функциониране на всички процеси. Персоналът трябва да има способност да работи в екип и да се съобразява с колегите си.

Гъвкавост

туризмът е бързо развиваща се индустрия и персоналът трябва да бъде гъвкав и готов да се приспособи към промените в работната обстановка.

Ориентация към клиента

гостите са важни в туризма и персоналът трябва да има ориентация към клиента и да предлага висококачествено обслужване.

Етични принципи

персоналът трябва да спазва етични принципи и да се държи професионално, когато работи с гостите и колегите си.

Career in Travel and Tourism- Top 6 Jobs Around the World I Leverage Edu
Основни изисквания свързани с подбора на персонал в туризма

Какви са особеностите на труда в туризма

Туризмът е динамична и бързо развиваща се индустрия, която има много особености на труда. Ето някои от тях:

Работно време – Работното време в туризма може да бъде неравномерно и да включва работа по празници и уикенди, когато има повече гости.

Физически натоварване

Някои работи в туризма, като например работата на готвачи, сервитьори, камериери, изискват физически натоварване и висока физическа активност.

Емоционална лабилност

Работата в туризма може да бъде емоционално изтощителна поради непредсказуемите ситуации, свързани със здравето и комфорта на гостите.

Изискваща внимание към детайлите

Работата в туризма изисква внимание към детайлите и наблюдателност, тъй като грешки могат да имат негативни последици върху гостите.

Изискваща комуникационни умения

В туризма е важно персоналът да има добри комуникационни умения, за да може да комуникира ефективно с гостите и да решава евентуални конфликти.

Бързото темпо на работа

В туризма работата често е бързотемпова и изисква бързо реагиране и вземане на решения, за да се задоволят нуждите на гостите.

Мултикултурност

Туризмът е индустрия, която привлича гости от различни националности и култури, затова персоналът трябва да бъде готов да работи с хора от различни култури и да се приспособява към техните нужди.

Сезонност – Туризмът е индустрия, която е много сезонна, като най-голямо търсене има по време на летния сезон. Това може да доведе до временни колебания в работата и заплатите на персонала.

Човешки ресурси в туризма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обадете се!